sub. jun 22nd, 2024

Plan integriteta

 

 

 PLAN INTEGRITETA

 

Nikšić, septembar 2020. godine


UVOD:

USTANOVA: JU škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ”DARA ČOKORILO” 

ADRESA: Šetalište Ćano Koprivica bb

TELEFON:  040 241 120

E-MAIL:[email protected]

     IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): LJILJANA BACKOVIĆ

     DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:52/03  od 21.03.2016. godine.

     DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :53/03 od 21.03.2016. godine.

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Ø  Ljiljana Backović- menadžer integriteta;

Ø  Ranka Božović– član;

Ø  Ljilana Radović- član;

Ø  Jelica Jošanović- član.

DATUM POČETKA IZRADE:  31. avgust.2020. godine.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 31. avgust.2020. godine.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 24.09.2020. godine.  

SADRŽAJ:

 

 

 

 1. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
 1. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

       

 1. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
 1. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan integriteta је interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja u okviru Ustanove, a kојi nastaje kao rezultat „procjene podložnosti određenih radnih mjesta za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja.“ Ova samoprocjena izloženosti zaposlenih različitim rizicima preduzima se u cilju očuvanja i unapređenja integriteta.

 

Obaveza donošenja plana integriteta utvrđena je članom 113 Zakona o sprečavanju korupcije (”Sl. List CG” br. 53/14).

 

Usvajanje plana integriteta, kao jednu od preventivnih antikorupcijskih mjera, koju treba ispuniti.

 

Plan integriteta izrađen je u tri faze.

 

Nakon usvajanja plana integriteta, službenik određen za sprovođenje plana

integriteta – menadžer integriteta, prati primjenu mjera, efikasnost i rezultate na podizanju i jačanju integriteta u Ustanovi.

 

Uslov za funkcionisanje i djelotvornost usvojenog Plana integriteta, kao strateške alatke za prevenciju korupcije i drugih neregularnosti biće njegova prihvaćenost od strane svih zaposlenih i rukovodećeg sastava Ustanove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA      

                                         

    

 

USTANOVA :   JU Muzička škola „Dara Čokorilo“ Nikšić                                      


ODGOVORNO LICE: mr Sanja Radulović                                                                                                               

ČLANOVI RADNE GRUPE:Ljiljana Backović, Ranka Božović, Ljiljana Radović i Jelica Jošanović   

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:broj 53/03 od 21.03.2016. godine                            

DATUM POČETKA IZRADE: 31. avgust.2020. godine                                           

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA
DATUM: 21.03.2016. godine

1. PRIPREMNA FAZA
Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 21.03.2016. godine.

 1. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: 31.08.2020. godine.

 1. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i
  Rukovodilac)

Najkasnije do:31.08.2020. godine.    

 1. FAZA
  UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA
  DATUM:31.08.2020. godine

 PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA 

 1. Intervjui sa zaposlenima
 1. Popunjavanje anonimnog upitnika (Radna grupa)
 1. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 07.09.2020. godine  

III. FAZA
PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)

 1. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
 2. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
 3. Završena izrada plana integriteta ustanove najkasnije do: 23.09.2020 godine.

PREGLED POČETNIH AKTIVNOSTI RADNE GRUPE

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad institucije i to:

 1. 1. Zakoni, Pravilnici, Urebe, Odluke:

Zakon o opštem obrazovanju i vaspitanju (”Sl.list RCG”, br.64/02, 31/05, 49/07 i ”Sl.list CG” br.04/08, 45/10, 40/11, 45/11, 36/13, 39/13, 44/13 i 47/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (”Sl.list RCG”, br.64/02,49/07 i ”Sl.list CG” br.45/10, 40/11 i 39/13), Granski kolektivni ugovor za oblast prosvjete(”Sl.list CG” br.10/16, 76/19), Zakon o radu (Sl. list CG, br.74/19),

Pravilnik o pripravničkom stažu nastavnika (”Sl.list RCG” br.68/03), Pravilnik o polaganju stručnog ispita nastavnika (”Sl.list RCG” br.67/03, ”Sl.list CG” br.14/14, 17/15), Pravilnik o postupku polaganja popravnih ispita u osnovnoj školi (”Sl.list RCG” br.42/05), Pravilnik o polaganju razrednih ispita u osnovnoj školi (”Sl.list RCG” br.42/05), Pravilnik  o vrstama ocjena i načinu ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi (”Sl.list RCG” br.54/04), Pravilnik o obliku i načinu vođenja pedagoške evidencije i sadržini javnih isprava u školama(”Sl.list RCG” br.59/04), Pravilnik o načinu i postupku dodjeljivanja pohvala i nagrada i vaspitnih mjera za učenike osnovne škole (”Sl.list RCG” br.56/04), Pravilnik o blizim uslovima, načinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomoćniku direktora obrazovno vaspitne ustanove (”Sl.list CG” br.23/14).

1.2. Interni akti

 Statut Ustanove, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesa u ustanovi, Poslovnik o radu Nastavničkog vijeća, Poslovnik o radu Školskog odbora, Pravilnik o radu Savjeta roditelja, Pravilnik o zaštiti na radu, Etički kodeks.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta ustanove po obrazovnoj i stučnoj strukturi i pripremila statistički izvještaj sa sljedećim podacima i to:

VSS: 43 (četrdesettri) zaposlenih;

VŠS: 4 (četiri)zaposlenih;

VK:1 (jedan) zaposleni;

NK:5 (pet) zaposlenih.

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK O AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE(FAZA II)

 

U drugom dijelu realizacije Program izrade i sprovođenja plana integriteta radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti koje je zapisnički i konstatovala i to:

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA, UTVRĐIVANJE INCIJALNIH FAKTORA RIZIKA

– Upitnik o samoprocjeni;

– Zajedničke radionice (fokus grupe) intervju sa zaposlenima;

– Analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama – (na osnovu upitnika, intervjua i slično).

Kao rezultat prethodnih aktivnosti radna grupa je utvrdila spisak inicijalnih faktora rizika u djelu normative, organizacije i kadrovske strukture.

 1. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

                                                         

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.

POSLJEDICA ozbiljna 10                  
9                  
8                  
umjerena 7                  
6                  
5                  
4                  
mala 3                  
2                    
1 2 3  4 5    6    7 8 9  10
Intenzitet rizika

(posljedicaj x vjerovatnoća)

niska srednja visoka
VJEROVATNOĆA

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta                                                                                                                             

 • ·/V   Rizik visokog intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
 • ·/S   Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
 • ·/N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta).

Status rizika od prethodne provjere

↔    Bez promjena

↑      Povećan rizik

↓      Smanjen rizik

Datum provjere:     

Provjeru izvršio-la: 

 

*Legenda:                                                                                                                   **Legenda:

procjena rizika nizak srednji visok
  1-15 16-48 49-100
Napredak stanja od prethodne provjere bez promjena povećan rizik smanjen rizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. Plan Integriteta  JU škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Dara Čokorilo“ Nikšić  
  REGISTAR RIZIKA PROCJENE I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA  
  Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere kontrole Preostali rizici(rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika Ogovorna osoba Rok St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere  
 
1.1 Rukovođenje i upravljanje
direktor
pomoćnik direktora
Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje
Interna akta institucije
Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu
3
5
15
Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti direktora direktor kontinuirano
   
pomoćnik direktora  
   
     
       
         
         
         
 
                             
 
1.2 Rukovođenje i upravljanje
direktor
pomoćnik direktora
Donošenje nezakonitih odluka
Zakon o radu
Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju
Nepoštovanje zakona
Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja
3
5
15
Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti direktora. direktor kontinuirano
   
pomoćnik direktora  
   
     
       
         
         
         
Odluke/akte učiniti dostupnim na uvid svim zaposlenima;direktor direktor kontinuirano    
pomoćnik direktora  
   
     
         
         
         
 
                             
 
1.3 Rukovođenje i upravljanje
direktor
pomoćnik direktora
Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj
Interna pravila i procedure
Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja
3
5
15
Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti direktora   kontinuirano
 
   
     
       
       
       
 
                             
 
1.4 Rukovođenje i upravljanje
direktor
pomoćnik direktora
Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji
Zakon o sprječavanju korupcije
Zakoni i podzakonska akta
Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona              
Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi
3
4
12
Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegijuma, sastanka i razgovora direktor kontinuirano
 
pomoćnik direktora
 
   
     
       
       
       
 
     
 
1.4 Rukovođenje i upravljanje
direktor
pomoćnik direktora
Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji
Zakon o sprječavanju korupcije
Zakoni i podzakonska akta
Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona              
Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi
3
4
12
Redovna kontrola evidencije o primljenim poklonima direktora. direktor kontinuirano
   
pomoćnik direktora  
   
     
         
         
         
 
     
 
1.5 Rukovođenje i upravljanje
direktor
pomoćnik direktora
Narušavanje integriteta institucije
Izvještaj o radu
Narušavanje integriteta institucije              
Narušavanje integriteta zaposlenih
3
3
9
Razmotriti preporuke koje se odnose na razvoj škole direktor kontinuirano
   
pomoćnik direktora  
   
     
       
         
         
         
 
     
 
1.6 Rukovođenje i upravljanje
direktor
pomoćnik direktora
Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja
Interna akta institucije
Evidentiranje primljenih poklona
Nablagovremeno I nepotpuno dostavljannje izvještaja o imovini I prihodima javnog funkcionera – direktora

Primanje poklona

5
3
15
Redovno dostavljanje izvještaja o imovini I prihodima javnog funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije. direktor godišnje
   
pomoćnik direktora  
   
     
       
         
         
         
Redovna kontrola evidencije o primljenim poklonima direktora direktor kontinuirano    
pomoćnik direktora  
   
     
         
         
         
 
     
 
1.7 Rukovođenje i upravljanje
direktor
pomoćnik direktora
Neadekvatno strateško planiranje rada institucije
Podjela radnih zadataka
Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja ustanove, programa i plana rada
3
5
15
Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, mjerama za unapređenje i  poboljšanje rada ustanove prema planu razvoja. direktor kontinuirano
 
školski odbor
 
   
     
       
       
       
 Razmatranje preporuka koje se odnose na razvojni  plan ustanove. direktor kontinuirano  
školski odbor  
     
       
       
       
 
     
 
1.8 Rukovođenje i upravljanje
sekretar
Sukob interesa
Zakoni i podzakonska akta
Interna akta institucije
Nedovoljno jasna podjela i ragaraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;
2
4
8
Učiniti prepoznatljivim i transparetnim rad i aktivnosti prilikom donošenja odluka i izrade mišljenja; sekretar kontinuirano
 
 
   
     
       
 
     
 
1.8 Rukovođenje i upravljanje
sekretar
Sukob interesa
Zakoni i podzakonska akta
Interna akta institucije
Nedovoljno jasna podjela i ragaraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;
2
4
8
     
 
       
       
       
Uspostaviti  kriterijume za objektivnu ocjenu rada; sekretar kontinuirano  
   
     
       
       
       
 
     
 
1.9 Rukovođenje i upravljanje
sekretar
nesavjesno pružanje savjetodavne pomoći
Zakoni i podzakonska akta
Interna akta institucije
Nedovoljno jasna podjela i ragaraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;
4
4
16
Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih; sekretar kontinuirano
 
 
   
     
       
       
       
Uspostaviti jasne procedure o radu (donijeti smjernice, pravilnike i upustva); sekretar kontinuirano  
 
   
     
       
       
       
 
     
 
1.10 Rukovođenje i upravljanje
sekretar
Nezakonito učestvovanje u izradi i pripemi podzakonskih akata
Zakoni i podzakonska akta
Interna akta institucije
Nedovoljno jasna podjela i ragaraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi
3
4
12
Učiniti prepoznatljivim i transparetnim rad i aktivnosti prilikom donošenja odluka i izrade mišljenja sekretar kontinuirano
 
 
   
     
       
       
       
Uspostaviti  kriterijume za objektivnu ocjenu rada sekretar kontinuirano  
   
     
       
       
       
 
     
 
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih
direktor
pomoćnik direktora
ostali zaposleni
Sukob interesa
Zakoni i podzakonska akta
Etički kodeks
Nedovoljno jasna podjela i razgraničenje sistema vršenja i kontrole zadataka
4
3
12
Učiniti prepoznatljivim i transparentnim rad svih zaposlenih direktor kontinuirano
   
pomoćnik direktora  
   
     
         
         
         
 
     
 
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih
svi zaposleni
Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;
Zakoni i podzakonska akta
Etički kodeks
Nedovoljano razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti
3
3
9
Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema sastanaka i razgovora; svi zaposleni kontinuirano
 
 
   
     
       
       
       
Redovna kontrola evidencije o primljenim poklonima direktora. svi zaposleni kontinuirano  
   
     
       
       
       
Zaštia zaposlenih koji prijavljuju korupciju ili druge nepravilnosti ili procese koji mogu sadržati rizike od korupcije ili neetično ponašanje direktor kontinuirano  
 
   
     
       
       
       
Održati  periodične radionice  u organizaciji psihologa na temu Etično i profesionalno ponašanje zaposlenih psiholog polugodišnje  
 
   
     
       
       
       
Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar ustanove i postupanje po prijavama sekretar godišnje  
direktor
 
   
     
       
       
       
 
     
 
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih
svi zaposleni
Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova
Zakoni i podzakonska akta
Interna akta institucije
Nedovoljno razvijen nivo svijesti za blagovremeno i ažurno obavljanje povjerenih poslova
3
3
9
Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih svi zaposleni kontinuirano
 
psiholog
 
   
     
       
       
       
    polugodišnje  
       
 
     
 
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih
svi zaposleni
Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova
Zakoni i podzakonska akta
Interna akta institucije
Nedovoljno razvijen nivo svijesti za blagovremeno i ažurno obavljanje povjerenih poslova
3
3
9
Održati  periodične radionice  u organizaciji psihologa na temu Etično i profesionalno ponašanje zaposlenih svi zaposleni  
 
psiholog  
   
     
       
       
       
 
     
 
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih
direktor
Planiranje zapošljavanja i sprovođenje procedure zapošljavanja
Zakoni i podzakonska akta
Interna akta institucije
Transparentan proces planiranja zapošljavanja
3
4
12
Učiniti prepoznatljivim i transparetnim rad i aktivnosti prilikom donošenja odluka i izrade mišljenja; direktor kontinuirano
 
 
   
     
       
       
       
Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih; direktor kontinuirano  
   
     
       
       
       
Uspostaviti jasne procedure o radu (donijeti smjernice, pravilnike i upustva); direktor godišnje  
 
   
     
       
       
       
 
     
 
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih
svi zaposleni
Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona
Zakon o sprječavanju korupcije
Etički kodeks
Primanje poklona suprotno odredbama Zakona i neažurno vođenje evidencije o poklonima .
2
3
6
Održati  periodične radionice  u organizaciji psihologa na temu Etično i profesionalno ponašanje zaposlenih . svi zaposleni polugodišnje
 
psiholog
 
   
     
       
       
       
Dostaviti Agenciji za sprečevanje korupcije u martu tekuće godine pisani Izvještaj o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama za predhodnu godinu. direktor godišnje  
 
   
     
       
       
       
 
     
 
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih
svi zaposleni
Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona
Zakon o sprječavanju korupcije
Etički kodeks
Primanje poklona suprotno odredbama Zakona i neažurno vođenje evidencije o poklonima .
2
3
6
Donijeti Interno uputstvo za evidenciju prijave poklona unutar ustanove i postupati po njima direktor kontinuirano
 
sekretar
 
   
     
       
       
       
 
     
 
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih
svi zaposleni
Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača
Zakon o sprječavanju korupcije
Neimenovanje zviždača
Neadekvatna zaštita zviždača od svih oblika diskriminacije
2
2
4
Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar ustanove i postupanje po prijavama direktor kontinuirano
   
pomoćnik direktora  
ostali zaposleni  
   
     
       
         
         
         
Zaštia zaposlenih koji prijavljuju korupciju ili druge nepravilnosti ili procese koji mogu sadržati rizike od korupcije ili neetično ponašanje direktor kontinuirano    
pomoćnik direktora  
ostali zaposleni  
   
     
       
         
         
         
Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije direktor kontinuirano    
   
     
       
         
         
         
Obaviještavati  zviždača o mjerama  koje su preduzete po prijavama direktor kontinuirano    
   
     
       
         
         
         
 
     
 
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama
direktor
Zloupotreba službenog položaja
Zakoni i podzakonska akta
Interne i eksterne kontrole
Neracionalno planiranje I zloupotreba trošenja budžetskih sredstava
3
4
12
Jačanje transparentnosti raspolaganja budžetskim sredstvima direktor kontinuirano
   
računovođa  
   
     
       
         
         
         
Edukacija direktor kontinuirano    
računovođa    
       
         
 
     
 
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama
direktor
Zloupotreba službenog položaja
Zakoni i podzakonska akta
Interne i eksterne kontrole
Neracionalno planiranje I zloupotreba trošenja budžetskih sredstava
3
4
12
   
 
     
 
     
 
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama
direktor
računovođa
Zloupotreba finansijskih ovlašćenja
Zakoni i podzakonska akta
Obaveza sastavljanja izvještaja
Edukacija
Pojačan stručni nadzor
Nepravilni  finansijski  izvještaji
3
4
12
Jačanje transparentnosti raspolaganja budžetskim sredstvima
Kontrola podnošenja Izvještaja o imovini i prihodima
direktor kontinuirano
 
računovođa
 
   
     
       
       
       
 
     
 
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama
računovođa
Nepravilno finansijsko izvještavanje i vođenje evidencije
Zakoni i podzakonska akta
Obaveza sastavljanja izvještaja
Pojačan stručni nadzor
Nedovoljna budžetska sredstva;

Finansijski izvještaji

3
4
12
Jačanje transparentnosti raspolaganja budžetskim sredstvima

Kontrola podnošenja Izvještaja o imovini i prihodima

računovođa kontinuirano
 
 
   
     
       
       
       
 
     
 
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama
službenik za javne nabavke
članovi odbora direktora
Nesavjesno planiranje javnih nabavki, izrada i zaključivanje ugovora o javnim nabavkama
Zakon o javnim nabavkama
Edukacija
Pojačan stručni nadzor
Neracionalno planiranje I zloupotreba sprovođenja javnih nabavki
3
4
12
Kontrola podnošenja Izvještaja o javnim nabavkama
Edukacija
službenik za javne nabavke kontinuirano
   
direktor  
   
     
       
         
         
         
 
     
 
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama
direktor
računovođa
Sukob interesa
Zakoni i podzakonska akta
Obaveza sastavljanja izvještaja
Interna akta institucije
Finansijski izvještaji
Neracionalno trišenje budžetskih sredstava
Sukob interesa u postupku javnih nabavki
3
4
12
Jasno definisanje odgovornosti zaposlenih direktor kontinuirano
 
računovođa
 
   
     
       
       
       
Jačanje transparentnosti raspolaganja budžetskim sredstvima direktor kontinuirano  
računovođa
 
   
     
       
       
       
Edukacija direktor kontinuirano  
računovođa  
     
       
       
       
 
     
 
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama
direktor
računovođa
Sukob interesa
Zakoni i podzakonska akta
Obaveza sastavljanja izvještaja
Interna akta institucije
Finansijski izvještaji
Neracionalno trišenje budžetskih sredstava
Sukob interesa u postupku javnih nabavki
3
4
12
 
 
 
     
 
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata
direktor
sekretar
Zloupotreba čuvanja i upotrebe pečata
Zakoni i podzakonska akta
Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom zbog nedovoljnih mjera bezbjednosti i tehničke sigurnosti
4
3
12
Izrada i primjena uputstva o pravilnom čuvanju i upotrebi pečata direktor kontinuirano
   
sekretar  
   
     
       
         
         
         
 
     
 
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata
direktor
pomoćnik direktora
Zloupotreba službenih podataka i informacija
Zakoni i podzakonska akta
Interna pravila i procedure
Pristup poadacima od strane neovlašćenih lica,

Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera bezbjednosti i tehničke sigurnosti

3
3
9
Izrada i primjena baza podataka o čuvanju dokumenata i njihovoj bezbjednosti; direktor kontinuirano
   
pomoćnik direktora  
   
     
       
         
         
         
Jačanje transparentnosti rada direktor kontinuirano    
pomoćnik direktora  
   
     
         
         
         
 
     
 
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata
sekretar
Nepravilno vođenje kadrovske evidencije i nepravilno arhiviranje
Zakoni i podzakonska akta
Interna pravila i procedure
Pristup poadacima od strane neovlašćenih lica

Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom

2
4
8
Izrada i primjena baza podataka o čuvanju dokumenata i njihovoj bezbjednosti; sekretar kontinuirano
 
 
   
     
       
       
       
Pravilno vođenje kadrovske evidencije, rukovanje i čuvanje pečata sekretar kontinuirano  
 
   
     
       
       
       
 
     
 
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata
sekretar
nastavnik
Nepravilno I netačno vođenje evidencije o učenicima;
Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju
Interna pravila i procedure
Pristup poadacima od strane neovlašćenih lica
2
3
6
Izrada i primjena baza podataka o čuvanju dokumenata i njihovoj bezbjednosti; sekretar kontinuirano
 
nastavnik
 
   
     
       
       
       
 
     
 
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata
sekretar
nastavnik
Nepravilno I netačno vođenje evidencije o učenicima;
Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju
Interna pravila i procedure
Pristup poadacima od strane neovlašćenih lica
2
3
6
Pravilno vođenje evidencije o učenicima sekretar kontinuirano
 
nastavnik  
     
       
       
       
 
     
 
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata
nastavnik
Zloupotreba službenih podataka i informacija
Zakoni i podzakonska akta
Interna pravila i procedure
Edukacija
Pristup poadacima od strane neovlašćenih lica
2
4
8
Pravilno vođenje evidencije o učenicima i pedagoške dokumentacije nastavnik kontinuirano
 
 
   
     
       
       
       
Jačanje transparentnosti, nastavnik kontinuirano  
   
     
       
       
       
 
     
 
5.1 Vannastavne aktivnosti
direktor
nastavnik
Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih
Interna akta institucije
Etički kodeks
Savjet roditelja
Neprofesionalno ponašanje  u organizaciji izleta, takmičenja, kao I neracionalno trošenje finansijskih sredstava
3
3
9
Detaljno isplanirati vannastavne aktivnosti direktor kontinuirano
 
nastavnik  
     
       
       
       
Omogućiti roditeljima učenika uvid u način organizacije izleta, plan putovanja na takmičenja i trošenja novčanih sredstava direktor polugodišnje  
nastavnik
 
   
     
       
       
       
Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine. direktor kontinuirano  
 
   
     
       
       
       
 
     
 
6.1 Odnos sa javnošću
direktor
nastavnik
Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj
Zakoni i podzakonska akta
Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove
3
3
9
Odrediti službenika za odnose sa javnošću direktor kontinuirano
 
nastavnik  
     
       
       
       
    kvartalno  
       
 
     
 
6.1 Odnos sa javnošću
direktor
nastavnik
Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj
Zakoni i podzakonska akta
Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove
3
3
9
Prezentovati uspjeh škole u medijima i na društvenim mrežama direktor  
   
pomoćnik direktora    
nastavnik    
     
         
         
         
Redovno ažurirati sajt škole ICT kordinator kontinuirano    
nastavnik  
   
direktor    
     
         
         
         
 
     
 
6.2 Odnos sa javnošću
direktor
Narušavanje integriteta institucije
Zakoni i podzakonska akta
Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove
3
3
9
Odrediti službenika za odnose sa javnošću direktor kontinuirano
   
nastavnik    
       
         
         
         
Redovno ažurirati sajt škole nastavnik kontinuirano    
ICT kordinator  
   
direktor    
     
         
         
         
Prezentovati uspjeh škole u medijima i na društvenim mrežama direktor      
pomoćnik direktora  
   
nastavnik    
     
         
         
         
 
     
 
6.3 Odnos sa javnošću
direktor
nastavnik
Gubitak povjerenja roditelja  I građana u rad zaposlenih I kvalitet rada ustanove
Zakoni i podzakonska akta
Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove
3
3
9
Odrediti službenika za odnose sa javnošću    
 
   
     
       
       
       
Prezentovati uspjeh škole u medijima i na društvenim mrežama direktor kvartalno  
nastavnik
 
   
     
       
       
       
 
     
 
6.3 Odnos sa javnošću
direktor
nastavnik
Gubitak povjerenja roditelja  I građana u rad zaposlenih I kvalitet rada ustanove
Zakoni i podzakonska akta
Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove
3
3
9
 
 
 
 1. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JU Muzička škola’’Dara Čokorilo”

Broj:  271                                                       

Nikšić, 24.09.2020. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije (“Sl. list Crne Gore”, br. 53/14), direktor, donosi,

ODLUKU

1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje”Dara Čokorilo”Nikšić.

2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.

3) Zadužuju se svi zaposleni u ustanovi da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

OBRAZLOŽENjE

Zakonom o sprječavanju korupcije (“Sl. list Crne Gore”, br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve javne ustanove, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 52/03 od 21.03.2016. godine,  formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 22.03.2016. godine  do 23.09.2020. godine  i koja je pripremila i odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

                                                                  

DOSTAVLJENO:                                                                

– na oglasnoj tabli                                                                                  DIREKTORICA                                          – a/a                                                                                           mr Sanja Radulović    Odluka stupa na                                                                                                                                                                                                                                                                                                              snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

                                                                  

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *